Aanbevelingen

Family Bars 2018Alle informatie die u nodig heeft


De staat draagt ​​bij aan de kosten van opvoeding en opvoeding van kinderen in de vorm van kinderbijslag, die door het kind kan worden opgeëist en door het gezin kan worden opgeëist.

Family Beatles 2018Ouderschap vanaf de bevalling tot de leerplichtige leeftijd tot 31 oktober. Van een schooljongen wordt verwacht dat hij een kind heeft in het jaar wiens tegen 31 augustus voltooit hij zijn zesde levensjaarmaar ten minste in het volgende jaar beveelt de commissie van deskundigen echter aan dat u zich nog één jaar in de kleuterklas blijft kwalificeren en pas na november naar school hoeft te gaan. Als het kind na het verlaten van de school nog steeds op een post-basisschool staat ingeschreven, is er ondersteuning beschikbaar tot de laatste dag van het jaar waarin het kind de leeftijd van 20 jaar bereikt en een speciaal kind is.

Hoe groot zijn gezinsleden voor gezinnen?

Het gezinsbudget voor 2018 wordt nog steeds bepaald door het opvoeden van een paar kinderen in een huishoudenen of een alleenstaande ouder een kind opvoedt. De bedragen nemen zelfs na 9 jaar niet toe, dus zijn ze als volgt: - voor een gezin met een kind: 12 200 HUF
- HUF 13.700 voor een alleenstaand kind dat een kind opvoedt
- HUF 13.300 voor een gezin met twee kinderen
- 14.800 HUF per alleenstaande ouder met twee kinderen
- voor gezinnen met drie of meer kinderen, HUF 16.000 per kind
- HUF 17.000 per alleenstaande ouder met drie of meer kinderen
- HUF 23.300 voor een gezin met een permanent ziek kind of een kind met een ernstige handicap
- HUF 25.900 voor een alleenstaand kind dat een kind met een langdurige ziekte of een ernstig gehandicapt kind grootbrengt

Wie heeft het familiefeest?

Hetzelfde kind gaat alleen naar familiefeesten per eigenaar, dus een van de ouders heeft het gewoon nodig. Als de ouders echter tijdelijk voor het kind zorgen en het ouderlijk gezag op beide ouders van toepassing is, kunnen ze recht hebben op 50% tot 50% van de gezinsleden. De volgende personen hebben recht op kinderbijslag en onderwijsondersteuning, rekening houdend met het schoolbezoek van een kind: - een ouder van een in zijn of haar huishouden grootgebracht kind, door geboorte of adoptie;
- echtgenoot die samenwoont met de ouder van een in zijn eigen huishouden grootgebracht kind;
- een persoon die een kind in zijn of haar huishouden wil laten opvoeden en dat hiermee bezig is;
egyьtt de szьlхvel йlх йlettбrs als de йrintett ellбtбssal kind йletvitelszerыen egyьtt йl йs йlettбrskйnt de szьlхvel legalбbb een йve in Йlettбrsi Waarschuwingen Nyilvбntartбsбban of szьlхvel fennбllу йlettбrsi kapcsolatбt de ellбtбs megбllapнtбsбra irбnyulу kйrelmet legalбbb bevestigt megelхzхen kiбllнtott kцzokirattal een йvvel,
- de verpleegster, de schoonmoeder,
- of de persoon van wie het kind is. alapjбn tijdelijke hatбllyal elhelyeztйk.A nevelйsi ellбtбst sajбt jogбn ook kйrelmezheti van de ьgyfйl die йletйvйt 18, tartуsan ziek betцltцtte of sъlyosan fogyatйkos йs iskolбztatбsi tбmogatбsra valу jogosultsбga megszыnt, mнg de iskolбztatбsi tбmogatбst sajбt jogбn kйrelmezheti degene die draagt ​​tanulmбnyokat kцznevelйsi intйzmйnyben , je schoolveroudering is verdwenen, en
- wiens ouders allemaal zijn gestorven,
- waarvan de ongehuwde ouder, weduwe, gescheiden ouder of alleenstaande ouder die in hetzelfde huishouden woont, is overleden,
- die de opleiding heeft stopgezet,
- wiens voogdij is beëindigd vanwege de keuze van zijn of haar grootvader,
- die, door zijn of haar ouders, pleegouders, voogd door bloed, niet in een huishouden wonen,
- het besluit van het besluit waarbij het decreet van het weeshuis wordt gemachtigd om de schooltoelage te verlaten, zelfs vóór de verkiezing van zijn grootvader.

Hoe kunt u een familiemaaltijd bestellen?

Familiepartijen hebben niet het recht om een ​​claim in te dienen op het Family Party-formulier zodat het gezin het kan ontvangen. De aanvraag moet vergezeld gaan van een document dat de identiteit van de eiser en de identiteit van het kind bevestigt, wat een geldige identiteitskaart of een ander identiteitsbewijs kan zijn. Deze documenten elegendх fйnymбsolatkйnt benyъjtani, die de fйnymбsolaton tцrtйnх alбнrбsбval hitelesнt.Lehetхleg origineel aan het kind tartуs is bevestigd betegsйgйt de kйrelmezх, sъlyos fogyatйkossбgбt igazolу specialist igazolбst en tanulуi / hallgatуi jogviszonyrуl kiбllнtott igazolбst de csalбdi pуtlйk valу igйnylйsйhez.A csalбdtбmogatбsi ellбtбsra jogosultsбgot szintйn moet verklaren dat de aanvrager: - bij de ouder kan wonen door een kopie van de huwelijksakte bij te voegen;
- beslag op de beslissing van de pleegouder, de officiële ouder van het kind;
- de vrucht gaat vergezeld van een afschrift van de beschikking waarbij de vrucht wordt besteld;
- een persoon die een in zijn of haar huishouden grootgebracht kind wil adopteren en bezig is een bestelling te plaatsen voor het kinderwelzijnsbureau
- zelfs als de persoon bij wie het kind in voorlopige hechtenis is geplaatst, vergezeld gaat van een kopie van de beslissing tot tijdelijke hechtenis.
De familiebadge kan zelfs via de poort worden aangevraagd, u kunt dit hier doen.

Wanneer kunt u wachten op de betaling van familiefeesten?

Restituties voor het gezin zijn verschuldigd op het moment van indiening van het verzoek, op voorwaarde dat de datum van indiening geldig is. Gezinsbijslagen moeten met terugwerkende kracht uiterlijk op de eerste dag van de tweede maand vóór de datum van indiening van de aanvraag worden erkend, indien de subsidiabiliteit vanaf die datum is gehandhaafd. De stroom komt daarna, tot de 10e van de maand die volgt op de huidige maand, zelfs in het geval van een betalingsopdracht op de 3e dag. Meer informatie is te vinden op de website van de Hongaarse Staatskas.Gerelateerde artikelen over gezinsbijslagen:
Prijs babyverzorging - CSED 2018
Opvoedingsondersteuning - GYET
Kinderopvang Award - GYED


Video: Hansman Burr - VBT 2018 VR1 vs JR (Oktober 2021).